+420 585 223 497

Právníci, advokáti – advokátní kancelář Olomouc

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete pravníka? Sháníte právní služby v oblasti majetkového, obchodního, pracovního či občanského práva? Kontaktujte advokáta JUDr. Ing. Maxmiliána Jašku v advokátní kanceláří v Olomouci. Poskytuje klientům kompletní právní servis a individuální přístup.

K historii právní kanceláře

Advokátní kancelář v právní formě veřejné obchodní společnosti vznikla jako jedna z prvních právnických osob poskytujících právní služby v tehdejší ČSFR zápisem do obchodního rejstříku k 11. 9. 1991 – tehdy jako komerčně právní kancelář Eco-Iur, v.o.s, zaměřená na poskytování právních služeb podnikatelům a ve věcech, kde si podávají ruku ekonomie s právem – odtud původní název i setrvavší logo. Toto zaměření se s lety a s tisíci během nich vychrlenými předpisy (a jejich novelami mnohdy po pár měsících stavějícími na hlavu to vychrlené dříve) postupně změnilo či přejmenovalo, v něčem zúžilo a v něčem rozšířilo, na právní služby a jejich oborové a odborné zaměření, jak je uvádím v podrobném výčtu níže.

V souvislosti s odchodem jednoho z dřívějších společníků do důchodu kancelář v současnosti tvoří:
JUDr. Ing. Maxmilián Jaška, advokát,
ev. č. ČAK 6939, absolvent EkF VŠB Ostrava v roce 1977 a PrF UJEP Brno v r. 1982
Advokát

Právní služby

 • právní porady, konzultace, stanoviska, vyjádření, rozbory, koncepty korespondence institucím, úřadům, protistranám, žádosti, návrhy, podněty, výzvy, upomínky atd.
 • sepisování smluv, připomínkování návrhů a sepisy protinávrhů smluv a dohod zejména v občanskoprávních vztazích (rozumí se i obchodněprávních vztazích)
 • převody a další agenda nemovitostí, vlastnické, spoluvlastnické a sousedské spory, vydržení, nájem, pacht, břemena a jiné zátěže, obrana proti neoprávněným zásahům i proti některým praktikám subjektů působících na realitním trhu, řízení před katastrálními úřady, advokátní úschova převodních cen aj.
 • majetkové vztahy (vlastnictví, spoluvlastnictví, držba) a užívací vztahy k cizímu majetku
 • statusové věci obchodních korporací (i jiných právnických osob), zakládání, změny a přeměny, zánik (bez likvidace, s likvidací), servis a řízení potenciálně konfliktních valných hromad a členských schůzí, sepisy a úpravy společenských smluv, stanov, převodních dokumentů, jednací řády, obchodní rejstřík a obdobné rejstříky apod.
 • právní vymáhání pohledávek a jiných nároků (např. reklamačních, škodních, z bezdůvodného obohacení a na jiná věcná plnění) při letité praxi v konkursních, insolvenčních, exekučních řízeních z pozice správce, zástupce věřitele, zástupce dlužníka, hodnocení hospodářského stavu, insolvenční návrhy věřitelské i dlužnické, souvislosti úpadkových deliktů, změny v osobách věřitelů a dlužníků
 • praktické použití směnky, vymáhání, možná obrana
 • pracovněprávní vztahy z hlediska zaměstnavatelů i zaměstnanců
 • zastupování v občanskoprávních řízeních (před soudy a rozhodci), a to jak v ryze občanských, tak v ryze obchodních, podnikatelských a zaměstnaneckých sporech a věcech – i v jejich kombinacích, v tom sepisování žalob, procesních vyjádření a návrhů, opravných prostředků atd., mimosoudní vypořádání, neformální mediace aj.
 • zastupování ve správních řízeních (před úřady) včetně písemných podání a opravných prostředků v nich

Ceny advokátních služeb

 • ceny služeb majících charakter tzv. úkonů právní služby se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jí určenými sazbami pro tzv. mimosmluvní odměnu
 • nejde-li o tzv. úkony právní služby, tzn., spočívá-li služba v plněních odvislých od spotřebovaného času práce, je sjednávána hodinová smluvní odměna v sazbě 1 000 Kč až 1 600 Kč za započatou hodinu práce (resp. 500 Kč až 800 Kč za započatou půlhodinu práce)
 • u služeb spočívajících v rozsáhlejších a komplikovanějších plněních – typicky z těch, jež jsou zmiňována pod třetím a pátým bodem výčtu shora – je sjednávána smluvní odměna za etapy či za celek
 • podle okolností přichází v úvahu i kombinace předchozích alternativ
 • ke všem vyúčtováním našich služeb je účtována (připočítává se) daň z přidané hodnoty (DPH) v platné sazbě

Kontaktujte advokáta

JUDr. Ing. Maxmilián Jaška, advokát

IČ: 43614981
Pracovní doba:
Po-Pá 07:00 – 16:00

tj. stálá služba sekretariátu

(Mimo pracovní dobu je možno po předchozí individuální dohodě.)

Kancelář naleznete v centru Olomouce, v objektu TEPLOTECHNA na nároží ulic Legionářské a Studentské, naproti budovy pobočky Krajského soudu Ostrava, parkovací plochy jsou v bezprostřední blízkosti.